...
lub [email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO https://studio201.io/

 1. Administrator – Refericon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul.
  Głogowska 31/33; Poznań 60-702, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000668107, NIP: 7831755621, REGON:
  366778428, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł (w pełni opłacony).
 2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz
  respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu
  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
  dalej RODO, ustawę o ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe
  przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i
  poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio
  przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator
  Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne
  w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone
  procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy
  zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność
  wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie
  konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z
  Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę
  (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący
  adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny
  Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Głogowska 31/33; Poznań 60-702, Polska. W treści
  Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 4. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny – w celu korzystania z Usług naszego Serwisu
  internetowego będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu do
  korespondencji, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z
  Państwem,
  b) numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń
  jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
  c) adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą
  Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z Państwem w
  razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z zawartą umową lub świadczonymi usługami.
  Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa
  informację handlową,
  d) NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają
  wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
  e) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w
  Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych)
  wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych.
  Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do
  zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje
  połączenie),
  f) Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego
  funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić
  się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu
  możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu
  internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą
  mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na
  personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w
  opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących
  przypadkach:
 1. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru,
  czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie
  w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych
  w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą)
  oferowanych w ramach Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy
  wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których
  mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie
  poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w
  zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na
  Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą
  wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 4. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą
  oraz podmioty, które powierzają mu do przetwarzanie danych osobowych.
 5. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów
  RODO.
 6. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby,
  której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być
  udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np.
  organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w
  powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 7. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane
  na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator
  Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania
  danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie
  na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu
  poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy
  prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych
  Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis
  internetowy – HITME.PL Marek Bajerski” z zakładem głównym pod adresem: ul. Franciszka
  Mamuszki 17A, 80-178 Gdańsk, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
  Gospodarczej, NIP: 8792487067, REGON: 340405340,
  b) świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są
  niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego – Biuro Rachunkowe HANNA
  GRZEŚKOWIAK „EKONOMIK” z zakładem głównym pod adresem: ul. Przemysłowa 46A/6U,
  61-541 Poznań, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  NIP: 782-11-03-578, REGON: 301465625, celem świadczenia usług księgowych na rzecz
  Administratora Danych Osobowych,
  c) świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są
  niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego – User.com Sp. z o.o. z
  zakładem głównym pod adresem: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warsaw, wpisana do Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 5272791969, celem świadczenia
  usług newsletterowych i marketingowych na rzecz Administratora Danych Osobowych,
  d) Dostawcy oprogramowania „ifirma”, tj. IFIRMA SA, z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
  Grabiszyńskiej 241G, 53-234 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
  przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru
  Sądowego pod numerem KRS: 0000281947, NIP: 8981647572, REGON: 9310823940, strona
  internetowa: www.ifirma.pl,.
  e) Dostawcy oprogramowania „emaillabs”, tj. Vercom S.A., z siedzibą w Poznaniu, pod adresem:
  ul. Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 781-17-65-125, REGON: 300061423, KRS: 535618,
  Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał
  zakładowy: 289 414,00 PLN w całości wpłacony, e-mail: [email protected],
  f) Dostawcy oprogramowania “brevo” tj. Sendinblue, uproszczoną spółką akcyjna zarejestrowaną
  w Paryskim Rejestrze Handlowym i Spółek pod numerem 498 019 298 z siedzibą pod
  adresem 106 boulevard Haussmann 75008 Paryż.
 8. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 9. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako
  Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane
  osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak,
  że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane
  widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do
  informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii
  swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą
  kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną
  odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  b) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których
  mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o
  poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane
  przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy
  nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są
  nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej),
  prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  c) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi
  słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako
  Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora
  Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy
  Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych
  osobowych przede wszystkim, gdy:
 1. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że
  zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do
  wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w
  komentarzach itp.,
  b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z
  obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez
  okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas
  przepisy prawa,
  c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub
  obrony roszczeń.
 2. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym,
  proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa
  konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub proszę przesłać wiadomość
  drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 3. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie
  wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu
  przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz –
  jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
  18.W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają
  właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień
  niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

Napisz do nas

  Formularz kontaktowy

  Prześlij do nas swoje dane kontaktowe oraz opis problemu, a my skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia szczegółów.

  Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
  Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.